35kV 600A 斷路更換零件(35-600A Replacement Part)

訂貨號:35-600A Replacement Part

Chardon 600 A 35 kV 級斷路附件用於連接和組裝 600A 產品,以提供完全屏蔽和浸沒式連接。


文檔